_JHP5234-PSKallelse

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma för Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening. Lördagen den 23 mars 2013 kl 13:00 i Brunns skola, Stora matsalen.

För att hämta dokument inför stämman klicka här: Årsstämma 2013

Dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Frågan om stämman är behörigen sammankallad.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Motioner från medlemmar.
 12. Verksamhetsplan 2013.
 13. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer.
 14. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat och framläggande av debiteringslängd för 2013.
 15. Beslut om fastställande av utgifts och inkomststat.
 16. Beslut om styrelsens mandat att upplösa medel i SEB pennigmarknadsfond.
 17. Meddelande om sista betalningsdag.
 18. Val av styrelse; val av ordförande; val av 3 ordinarie ledamöter.
 19. Val av 2 revisorer.
 20. Val av valberedning.
 21. Midsommararrangör.
 22. Övriga frågor.
 23. Protokollets tillgänglighet.
 24. Avslutning.

Till denna kallelse bifogas verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning och förslag till inkomst och utgiftsstat.

Välkomna

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Få nyheterna från styrelsen och föreningen direkt i din e-post!

Du har nu anmält dig till vårt nyhetsbrev!

Share This